MOKYTOJAMS

Apie projektą

02/27/13 16:32:43

        Nuo  2012 m. spalio  mėnesio  Vilniaus  licėjus  dalyvauja  Lietuvos  Respublikos  švietimo  ir  mokslo  ministerijos  bei  Lietuvos  mokinių  informavimo  ir  techninėd  kūrybos  centro  vykdomame  projekte  ,,Ugdymo  karjerai  ir  stebėsenos  modelių  sukūrimas  ir  plėtra  bendrajame  lavinime  ir  profesiniame  mokyme“.

 Karjeros  sąvoka

         Šiandien karjera suvokiama kaip visą gyvenimą trunkantis asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo kelias, o sėkminga karjera – tai dar ir gebėjimas derinti darbą, laisvalaikį, gyvenimą šeimoje ir jausti pasitenkinimą savo gyvenimo kelio pasirinkimu. Sėkmingam karjeros keliui mokinys turėtų pradėti ruoštis dar mokykloje. Jam turi padėti mokytojai, karjeros veiklų koordinatoriai, tėvai. Padedamas jų, mokinys turi išmokti konstruktyviai žvelgti į ateitį: išmokti sistemingai kaupti žinias, lavinti gebėjimus, ugdytis kompetencijas, padėsiančias rinktis studijų kryptį, profesinę veiklą, bei planuoti savo vietą darbo rinkoje. 

 Ugdymo  karjerai  tikslas

          Siekiama  padėti  mokiniams  ugdytis  karjeros  kompetencijas,  būtinas  sėkmingam  mokymosi  krypties,  profesijos  ar  darbinės  veiklos  pasirinkimui, perėjimui  iš  mokymo  aplinkos  į  darbinę  aplinką,  tolesnei  profesinei  raidai  ir  mokymuisi  visą  gyvenimą.

 Ugdymo  karjerai  uždaviniai

  •  padėti  mokiniams  pažinti  ir   įvertinti  savo  asmenines  savybes, gabumus,  interesus;
  • ugdyti  ir  tobulinti  svarbiausias  karjerai  bendrąsias  kompetencijas;
  • organizuoti  profesinį  veiklinimą – veiklas,  kuriose  mokiniams padedama  aktyviai  pažinti  įvairias  užimtumo  sritis,  profesijų  ypatumus  ir  karjeros  galimybes, kaupti  darbo  patirtį,  ugdytis  profesinę  motyvaciją  bei  planuoti  būsimą  veiklą;
  • teikti  individualias  ir  grupėse  ugdymo  karjerai  konsultacijas;
  • teikti  informaciją  apie  švietimo  sistemą, priėmimo  taisykles  ir  mokymosi  sąlygas,  studijų  ir  mokymo  programas.

 Koordinatoriaus  sąvoka

            Koordinatorius – asmuo,  teikiantis  prieinamas karjeros paslaugas (ugdymo karjerai, karjeros konsultavimo, karjeros informavimo, profesinio veiklinimo paslaugas, karjeros į(si)vertinimo ir darbo ieškos priemones) savo mokyklos mokiniams.

  Karjeros  paslaugų  įstatyminė  bazė: