MOKYTOJAMS

Literatūra apie profesinį orientavimą

07/25/06 21:22:31

 1. http://www.mukis.lt/lt/literaturos_sarasas.html
 2.  http://www.mukis.lt/lt/mokytojo_knyga.html
 3. Akudovičiūtė, A. ir kt. Karjeros galimybių pažinimo vadovas studentui. Mokomoji medžiaga, skirta kolegijų ir universitetų studentams. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2007.
 4. Almonaitienė, J.; Antininė, D.; Ausmanienė, N.; Lekavičienė, R.; Katilienė, G.; Ruibytė, L.; Vasiliauskaitė, Z. Bendravimo psichologija. Kaunas: Technologija, 2001.
 5. Armalienė, D.; Krisčiūnaitė R. Siek, planuok, veik. Kaip teisingai pasirinkti karjeros kelią. Vilnius: Švietimo mainų paramos fondas, 2009.
 6. Aš renkuosi profesiją. Vilnius: Švietimo mainų paramos fondas, Lietuvos darbo rinkos mokymo ir konsultavimo sistemos, 2008.
 7. Aukštųjų mokyklų absolventų konkurencingumas darbo rinkoje (Tyrimo pristatymo medžiaga). Vilnius: Darbo ir socialinių santykių tyrimų institutas, 2002. Prieiga per internetą: http://politika.osf.lt/svietimas/dokumentai/AukstujuMokykluAbsolventuKonkurencingumas/112002%20m.%20tyrimu%20pristatymas%20(pataisytas).pdf
 8. Bolles N.R. Kokios spalvos tavasis parašiutas? Kaunas: Mijalba 2005.
 9. Chmiel, N. Darbo ir organizacinė psichologija. Vilnius: Poligrafija ir informatika, 2005.
 10. Crozier, D. Making a career decision. 2001. Prieiga per internetą: http://www.ucalgary.ca/counselling/careerdevelopment/decisionmodel
 11. Delors, J. ir kt. Report to UNESCO of the International Commission on Education for the Twenty-first Mentury. Prieiga per internetą: http://www.unesco.org/delors/.
 12. Filosofijos žodynas. Sudarytojas – Alois Halder. Vilnius: Alma littera, 2002. 
 13. Gardner, H. Atsisveikinimas su IQ. Bendroji intelektų įvairovės teorija. Stuttgart: Klett Cotta, 2002.
 14. Grakauskas Ž.; Valickas A. ir kt. Savęs pažinimo vadovas studentui. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2007.
 15. Hink W.; Ginevičius R. Laiko valdymas. Vilnius: Technika, 2006.
 16. Huser, J. Lichtblick für helle Köpfe. Ein Wegweiser zur Erkennung und Förderung von hohen Begabungen bei Kindern und Jugendlichen aller Schulstufen. Lehrmittelverlag des Kantons Zürich, 3. Auflage, 2000.
 17. Informacijos išteklių paieška internete. Kaunas: Kauno technologijos universitetas. Prieiga per internetą: http://distance.ktu.lt/cdk/courses/2734/fcontent.html
 18. James W. The Varieties of Religious Experience. New York: Touchstone, 1997.
 19. Jensen, E. Tobulas mokymas. Vilnius: AB OVO, 2001.
 20. Jensen, K. Komunikacijos vadovas. Vilnius: Verslo žinios, 2008.
 21. Karjeros valdymo informacinių šaltinių vadovas konsultantui. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2008. Prieiga per internetą: http://www.euroguidance.lt/uploads/files/Karjeros_valdymo_informaciniu_saltiniu_vadovas_konsultantui[1].pdf
 22. Karjeros valdymo informacinių šaltinių vadovas studentui. Vilnius, Vilniaus universitetas, 2008. Prieiga per internetą: http://kps.lmitkc.lt/supadmin/kiti/kpsedit/dokum/files/Karjeros_valdymo_informaciniu_saltiniu_studentui.pdf
 23. Knasel, E.; Meed, J.; Rossetti, A. Learn for your life: a blueprint for career-long learning. London: Prentice Hall, 2000.
 24. Koppensteiner, Ch. Kaip geriau įsiminti ir išmokti? Vilnius: Alma littera, 2005.
 25. Kritinio mąstymo ugdymas sėkmingai ateities karjerai. Specializuota karjeros ugdymo programa pagrindinei mokyklai. Vilnius: Šiuolaikinių didaktikų centras, 2006.
 26. Martin, D. How to Be a Successful Student. New York: Martin Press, 1997.
 27. Myers, D. G. Psichologija. Vilnius: Poligrafija ir informatika, 2000.
 28. Niauraitė, J.; Kretavičienė, M. Naudojimasis elektroniniais mokslo informacijos šaltiniais (duomenų bazėmis). Prieiga per internetą: http://www.lmba.lt/sites/default/files/1_modulis.pdf
 29. Perry, N.; Vanzand, Z. Mano pasirinkimo galimybės. Kaunas: Atviros Lietuvos fondas, 1998.
 30. Petty, G. Šiuolaikinis mokymas. Praktinis vadovas. Vilnius: Tyto alba, 2006.
 31. PIT geroji patirtis. Metodinė medžiaga profesinio informavimo specialistui. Vilnius: Švietimo mainų paramos fondas, 2010.
 32. Profesinio konsultavimo metodai ir technikos. Vilnius: Švietimo mainų paramos fondas, 2008.
 33. Psichologijos žodynas. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1993.
 34. Robins, S. Organizacinės elgsenos pagrindai. Vilnius: Poligrafija ir informatika, 2006.
 35. Rogers, J. Efektyvus pokalbis su būsimu darbdaviu: kaip išradingai galvoti ir sumaniai veikti. Vilnius: Knygų spektras, 2000.
 36. Sampson, J. P.; Reardon Jr.; R, Peterson G. W.; Lenz J. G. Career counseling and services. Belmont: Thomson Brooks / Cole, 2004.
 37. Schein, E. Career Anchors: Instrument: Discovering Your Real Values. Landon:“ Prentice Hall, 1990.
 38. Sears S. J., Gordon V. N. Building Your Career. A Guide to Your Future. Boston: Pearson, 2011.
 39. Seminaro ,,Savo kompetencijų valdymas. CH-Q pirmas modulis“ profesijos patarėjams medžiaga. 2010.
 40. Smith, St. Be Your Best! Readymade Tools for Personal Development. London: Kogan Page, 1997.
 41. Smith, A. Accelerated Learning in the Classroom. Stafford: Network Educational Press Ltd, 1999.
 42. Sokolova, A.; Stanišauskienė V. Profesinio orientavimo sistemos Lietuvoje teorinės ir politinės prielaidos // Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos. 2007, Nr. 13, p. 226 - 241.
 43. Stanišauskienė, V. (2006). Mokymasis mokytis mokykloje. Prieiga per internetą: http://www.mkc.lt/dokuments/mokymosi_medziaga/mokomes_mokytis.doc
 44. Stanišauskienė, V. Rengimosi karjerai proceso socioedukaciniai pagrindai. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, Technologija, 2004.
 45. Stanišauskienė, V. The Model of Career Competence and its Expression in the Contemporary Labour World. // Learning and Development for innovation, networking and Cohesion. 2003, p. 89–105.
 46. Susipažink, įvertink, važiuok. Gidas studentams, savanoriams, praktikantams, darbuotojams. Vilnius: Švietimo mainų paramos fondas, 2010.
 47. Šapailienė, L.; Greblikienė, R. Inovatyvūs profesinio konsultavimo metodai. Vilnius: Švietimo mainų parmos fondas, 2007.
 48. Tarptautinio projekto ,,Guide me!“ seminaro profesijos patarėjams medžiaga. Prieiga per internetą: http://www.guideme.at/lithuanian/home.asp
 49. Thorbrietz, P. Koncentracija. Kaip tėvai galėtų padėti savo vaikams. Vilnius: Gimtasis žodis, 2008.
 50. Watkins, Ch.; Carnell, E.; Lodge, C.; Wagner, P.; Whalley, C. Learning about Learning. London: Routlege, 2000.
 51. Ziglaras, Z. Sėkmė žaliems. Kaunas: Smaltija, 1999.
 52. Zuzevičiūtė, V. Suaugusiųjų mokymosi poreikiai ir jų tyrimas. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2006.